Odvodnik Koren

Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti zaradi vodotoka Koren na območju MONG. Naročnik je Mestna občina Nova Gorica.

Projekt 2021