• novogradnja javnih in zasebnih prometnih površin (cest, krožišč, kolesarskih stez in pločnikov)
 • izdelava odvodnjavanj, drenažnih sistemov, ponikovalnic in ponikovalnih polj
 • izvedba fekalne in metorne kanalizacije
 • izvedba kabelske kanalizacije in vseh drugih komunalnih vodov
 • izvedba vodovodov in plinovodov 
 • zemeljska pripravljalna dela
 • rušitvena dela 
 • izvedba gozdnih in poljskih poti 
 • sanacija plazov
 • sanacija cest in priprava za asfaltacijo
 • izdelava škarp in kamnitih zložb
 • ureditev zunanje okolice objektov
 • priprava zemljišč za vinograde

Kanalizacije in vodovodi

Kanalizacija Podnanos

Kanalizacija Podnanos

Kanalizacija in vodovod Čohi

Kanalizacija in vodovod Čohi

Kanalizacija in vodovod M. Žablje

Kanalizacija in vodovod M. Žablje

Pločnik in kanalizacija Deskle

Pločnik in kanalizacija Deskle

Kanalizacija in vodovod Dobravlje

Kanalizacija in vodovod Dobravlje

Vodovod Hoje - Testeni

Vodovod Hoje - Testeni

Kanalizacija in vodovod v Ročinju

Kanalizacija in vodovod v Ročinju

Ceste, krožišča, kolesarske steze, pločniki

Cesta na Brje

Cesta na Brje

Krožišče Komen

Krožišče Komen

Cesta Gorenje

Cesta Gorenje

Pločnik Deskle

Pločnik Deskle

Kolesarska steza v Ajdovščini

Kolesarska steza v Ajdovščini

Poljska pot Lokavec-Čohi

Poljska pot Lokavec-Čohi

Poslovna cona Pod železnico

Poslovna cona Pod železnico

Umiritev prometa ul. Vena Pilona

Umiritev prometa ul. Vena Pilona

Parkirišče za starim mlinom

Parkirišče za starim mlinom

Cesta Hoje - Testeni

Cesta Hoje - Testeni

Kamnite zložbe

Kamnita zložba Simčič

Kamnita zložba Simčič

Športni park Martinše D. Poljana

Športni park Martinše D. Poljana

Kamnita zložba Gorenje

Kamnita zložba Gorenje

Kamnita zložba Predmeja

Kamnita zložba Predmeja

Zložba Žiri

Zložba Žiri

Kamnita zložba Lokavec-Brod

Kamnita zložba Lokavec-Brod

Zložba Lokavec-Čohi

Zložba Lokavec-Čohi

Kamnita zložba Čohi-Brod

Kamnita zložba Čohi-Brod

Kamnita zložba v Stomažu

Kamnita zložba v Stomažu

Zemeljska pripravljalna dela

Gorenje

Gorenje

Poslovni objekt Tosla

Poslovni objekt Tosla

RTP Postojna

RTP Postojna

Izkop

Izkop

Poslovni objekt Kovšca

Poslovni objekt Kovšca

Poslovni objekt Boving

Poslovni objekt Boving

Helioport Ajdovščina

Helioport Ajdovščina

Izkop za stanovanjsko hišo

Izkop za stanovanjsko hišo

Skladišče lesnih sekancev Meblo

Skladišče lesnih sekancev Meblo

Temeljna plošča za stan. hišo

Temeljna plošča za stan. hišo

Igrišča

Igrišče Vipavski Križ

Igrišče Vipavski Križ

Igrišče Lokavec

Igrišče Lokavec

Pokrito balinišče Cesta

Pokrito balinišče Cesta

Priprava zemljišč za vinograd

Rušitve

Rušitev večstanovanjske hiše na Streliški v Novi Gorici

Rušitev večstanovanjske hiše na Streliški v Novi Gorici

Rušenje bivše OŠ Ajdovščina Stavba 3

Rušenje bivše OŠ Ajdovščina Stavba 3

Rušenje hiše na Prešernovi v Ajdovščini

Rušenje hiše na Prešernovi v Ajdovščini

Rušenje stanovanjske hiše v Ajdovščini

Rušenje stanovanjske hiše v Ajdovščini