Klet stanovanjske hiše Slokar

2018

Začela so se dela za izgradnjo kleti, ki je sestavni del montažne stanovansjke hiše Slokar.

Poslovna cona Pod železnico - 2.faza

2018

Pričeli smo z deli za komunalno infrastrukturo za Psolovno cono Pod železnico 2. faza.

Kanalizacija in vodovod Čohi - Sklop 1

2018

Po uspešnem zaključku izvedbe 1. faze primarne kanalizacije v sklopu kanalizacije in vodovoda Čohi v zaselku Čohi smo delovne stroje preselili na lokalno cesto Lokavec proti Predmeji, kjer je urejena semaforizirana delna zapora ceste. Taka ureditev prometa bo ostala vsaj še tri mesece, med tem pa bomona tem odseku do zaselka Slokarji izvajal dela na novem vodovodnem, kanalizacijskem in optičnem omrežju.

Kanalizacija in vodovod Male Žablje - Sklop 1

2018

Začeli smo z izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih vod iz celotnega naselja Male Žablje ter kanala za odvod padavinskih odpadnih vod iz dela vaškega jedra Vipavski Križ. S projektom sta predvideni tudi izgradnji dveh črpališč. Trenutno dela potekajo po projektu. Ko se bodo dela nadaljevala na lokalno cesto Male Žablje – Velike Žablje, je za čas izvajana del predvidena tudi delna zapora ceste na tej lokaciji.

Pločnik in kanalizacija Deskle

2018

Projekt obsega ureditev pločnika ob glavni cesti odsek Ušnik – Plave v skupni dolžini 320 m med naselji Deskle in Globno, ureditev odvodnjavanja meteornih voda in pripadajoče priključke, ureditev javne razsvetljave, AB podporni in ograjni zidovi ter 1. faza fekalne kanalizacije s črpališčem med Globnim in čistilno napravo Deskle.

Vinska klet Batič

2018

Projekt zajema izvedbo armiranobetonskih stebrov ter armiranobetonskih montažnih sten in strešnih plošč na objektu Vinska klet Batič v Šempasu.