Vodooskrbni sistem Hubelj-Skuk

2022

Gre za eno izmed največjih naložb Občine Ajdovščina v oskrbo s pitno vodo, saj bo na javni vodovod na novo priključenih 400 gospodinjstev, hkrati pa je to dosedaj največji posel podjetja Stopar PGM d.o.o.

V okviru naložbe se bo uredili nov rezervoar ob vodarni Hubelj, povezala se bosta vodovodna sistema Hubelj in zajetje Skuk, nov cevovod od Cola do Podkraja pa bo kvalitetno pitno vodo pripeljal vse do Stare pošte v zaselku Hrušica. Skupno bo zgrajenih 17 kilometrov vodovoda.

Komunalna infrastruktura Prilesje

2022

Komunalna infrastruktura Prilesje

Vrhpolje - Vipava: Rekonstrukcija ceste, 1.faza

2021

Vrhpolje - Vipava: Rekonstrukcija ceste, 1.faza

Komunalna infrastruktura Mizinska vas - Lokavec

2021

Pričelo se je komunalno opremljanje zaselka Mizinska vas v Lokavcu. Območje v središču Lokavca je namenjeno gradnji stanovanjskih hiš, investitorji bodo z gradnjo lahko pričeli takoj po zaključku celovitega komunalnega opremljanja, konec pomladi prihodnje leto. (Vir: Občina Ajdovščina)

Komunalna infrastruktura v PC Mirce

2021

Izgradnja komunalne infrastrukture v PC Ajdovščina - Mirce. Naročnik je Občina Ajdovščina.

Renaturacija poplavnega območja ob Hublju

2021

Gradbena dela obsegajo nadaljevanje sprehajalne poti ob Hublju. Postavljena bo tudi železna ograja, projekt pa obsega še renaturacijo poplavnega območja ob reki Hubelj.

Odvodnik Koren

2021

Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti zaradi vodotoka Koren na območju MONG. Naročnik je Mestna občina Nova Gorica.

Južna športna pot

2021

Dela zajemajo ureditev kolesarske in peš poti ob potoku Koren. Novourejena športna pot bo imela dvojno namembnost – delno bo to rekreacijska in kolesarska pot, delno pa vzdrževalna pot.

Dela v prvi fazi zajemajo ureditev tri metre široke poti, ureditev odvodnjavanja ter postavitev klopi in usmerjene javne razsvetljave. Dela zajemajo tudi sanacijo nabrežja pri Osnovni šoli Frana Erjavca, ki bo urejeno s pohodnimi terasami. To bo omogočalo posedanje, počivanje in druženje ob potoku. Poseg ne bo spremenil hidroloških značilnosti struge. Druga faza prav tako zajema ureditev poti in odvodnjavanja t...

Kolesarske poti po Vojkovi ul. in Ul. XXX. divizije

2021

Preureditev Vojkove ceste vključuje zoženje vozišča, s čimer se bo pridobilo dodaten prostor za ločene površine za kolesarje in pešce. Med večje spremembe sodi preureditev semaforiziranega križišča z Ulico XXX. divizije v dvignjeno mini krožišče, ki je že odprto za promet. Na Vojkovi cesti urejamo tudi komunalno infrastrukturo (odvodnjavanje, elektro kabelska kanalizacija, javna razsvetljava, vodovod). Postavljena bo urbana oprema, in sicer klopi ter zbiralniki odpadkov. (Vir: Mestna občina Nova Gorica)