Vaško jedro Cesta

2018

Zaključujejo se montažna dela za pokrito balinišče v sklopu projekta Vaško jedro Cesta.

Ureditev športnega parka Martinše - Dolga Poljana

2018

Zaključena je ureditev prostora za rekreacijo v športnem parku Martinše v Dolgi Poljani - moja pobuda.

Varna šolska pot v OŠ Šturje

2018

Pred kratkim se je Občini Ajdovščina uspelo dogovoriti z lastnikom parcele ob križišču Idrijske ulice, na kateri stoji podporni zid, ki meji na križišče in precej ovira preglednost, tako da bo potrebno še malce več gradbenih del. Križišče bo delno razširjeno, na sredini cestišča bo urejen otok s stalno utripajočimi svetlobnimi signali, ki bo namenjen umiranju prometa. Zarisana pa bosta tudi dva nova prehoda.

Kanalizacija in vodovod Čohi - Hišni priključki

2018

Po uspešnem zaključku izvedbe primarne kanalizacije v sklopu kanalizacije in vodovoda Čohi v zaselku Čohi in del na novem vodovodnem, kanalizacijskem in optičnem omrežju na lokalni cesti Lokavec - Predmeja do zaselka Slokarji, se dela nadaljujejo v zaselku Čohi za izvedbo hišnih priključkov.

Kanalizacija in vodovod Male Žablje - Sklop 1

2018

Začeli smo z izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih vod iz celotnega naselja Male Žablje ter kanala za odvod padavinskih odpadnih vod iz dela vaškega jedra Vipavski Križ. S projektom sta predvideni tudi izgradnji dveh črpališč. Trenutno dela potekajo po projektu. Ko se bodo dela nadaljevala na lokalno cesto Male Žablje – Velike Žablje, je za čas izvajana del predvidena tudi delna zapora ceste na tej lokaciji.

Poslovna cona Pod železnico - 2.faza

2018

Pričeli smo z deli za komunalno infrastrukturo za Psolovno cono Pod železnico 2. faza.

Vinska klet Batič - Šempas

2018

Projekt zajema izvedbo armiranobetonskih stebrov ter armiranobetonskih montažnih sten in strešnih plošč na objektu Vinska klet Batič v Šempasu.

Pločnik in kanalizacija Deskle

2018

Projekt obsega ureditev pločnika ob glavni cesti odsek Ušnik – Plave v skupni dolžini 320 m med naselji Deskle in Globno, ureditev odvodnjavanja meteornih voda in pripadajoče priključke, ureditev javne razsvetljave, AB podporni in ograjni zidovi ter 1. faza fekalne kanalizacije s črpališčem med Globnim in čistilno napravo Deskle.