Pločnik in kanalizacija Deskle

Projekt obsega ureditev pločnika ob glavni cesti odsek Ušnik – Plave v skupni dolžini 320 m med naselji Deskle in Globno, ureditev odvodnjavanja meteornih voda in pripadajoče priključke, ureditev javne razsvetljave, AB podporni in ograjni zidovi ter 1. faza fekalne kanalizacije s črpališčem med Globnim in čistilno napravo Deskle.

Projekt 2018