Ureditev športnega parka Martinše - Dolga Poljana

2018

Zaključena je ureditev prostora za rekreacijo v športnem parku Martinše v Dolgi Poljani - moja pobuda.

Varna šolska pot v OŠ Šturje

2018

Pred kratkim se je Občini Ajdovščina uspelo dogovoriti z lastnikom parcele ob križišču Idrijske ulice, na kateri stoji podporni zid, ki meji na križišče in precej ovira preglednost, tako da bo potrebno še malce več gradbenih del. Križišče bo delno razširjeno, na sredini cestišča bo urejen otok s stalno utripajočimi svetlobnimi signali, ki bo namenjen umiranju prometa. Zarisana pa bosta tudi dva nova prehoda.

Vinska klet Batič - Šempas

2018

Projekt zajema izvedbo armiranobetonskih stebrov ter armiranobetonskih montažnih sten in strešnih plošč na objektu Vinska klet Batič v Šempasu.

Pločnik in kanalizacija Deskle

2018

Projekt obsega ureditev pločnika ob glavni cesti odsek Ušnik – Plave v skupni dolžini 320 m med naselji Deskle in Globno, ureditev odvodnjavanja meteornih voda in pripadajoče priključke, ureditev javne razsvetljave, AB podporni in ograjni zidovi ter 1. faza fekalne kanalizacije s črpališčem med Globnim in čistilno napravo Deskle.

Klet stanovanjske hiše Slokar

2018

Začela so se dela za izgradnjo kleti, ki je sestavni del montažne stanovansjke hiše Slokar.