Vinska klet Batič - Šempas

2018

Projekt zajema izvedbo armiranobetonskih stebrov ter armiranobetonskih montažnih sten in strešnih plošč na objektu Vinska klet Batič v Šempasu.

Pločnik in kanalizacija Deskle

2018

Projekt obsega ureditev pločnika ob glavni cesti odsek Ušnik – Plave v skupni dolžini 320 m med naselji Deskle in Globno, ureditev odvodnjavanja meteornih voda in pripadajoče priključke, ureditev javne razsvetljave, AB podporni in ograjni zidovi ter 1. faza fekalne kanalizacije s črpališčem med Globnim in čistilno napravo Deskle.

Klet stanovanjske hiše Slokar

2018

Začela so se dela za izgradnjo kleti, ki je sestavni del montažne stanovansjke hiše Slokar.